Quê Hương Xưa

Tôn Giáo => T́m Hiểu Tôn Giáo => Topic started by: Huệ Từ on October 14, 2021, 05:00:09 pm

Title: Công Án Thiền
Post by: Huệ Từ on October 14, 2021, 05:00:09 pm

Bồ Đề Đạt Ma và Lương Vũ Đế


Đây là một công án thiền trích từ quyển Bích Nham Lục,  (the blue cliff's record)

Vào tháng chín, năm Phổ Thông thứ nhất (năm 520 sau Công-nguyên) thời Lương Vơ Đế, Đức Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ đáp thuyền sang Trung Quốc. Thuyền cập bến ở Quảng-châu, Ngài lên bờ tới Kim-lăng (Nam Kinh) cùng vua Lương Vơ Đế đàm luận.

Trong lúc luận bàn đạo lư, nhà vua hỏi: “Trẫm một đời cất chùa, độ tăng, bố thí, cúng dường, đúc chuông, tạc tượng, ấn tống kinh sách, như vậy có được công đức ǵ chăng?”.

Bồ Đề Đạt Ma trả lời một cách rơ ràng rằng: “Những việc làm ấy thực không có công đức ǵ cả!”.

Vua lại hỏi: “Tại sao không công đức?”.

Ngài Đạt Ma đáp: “Bởi v́ những việc vua làm là ‘hữu lậu’, chỉ có những quả nhỏ trong ṿng nhân thiên, như ảnh tùy h́nh, tuy có nhưng không phải thật”.

Vua lại hỏi: “Vậy công đức chân thật là ǵ?”.

Ngài Đạt Ma đáp: “thể trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức, và công đức này không thể lấy việc thế gian (như xây chùa, chép kinh, độ tăng) mà cầu được”.

Sau đó Hoàng đế truy vấn, "Vậy ai đây đang đối mặt với ta?" Bồ Đề Đạt Ma trả lời: "Tôi không biết," v́ Hoàng đế không hiểu nên Bồ Đề Đạt Ma đă rời khỏi vương quốc.

Sau đó, Vũ Đế kể lại cuộc tṛ chuyện này với một cố vấn, Hoàng Thân Shiko. Shiko khiển trách Vũ Đế, nói rằng, Bồ Đề Đạt Ma là một vị thầy vĩ đại sở hữu chân lư cao nhất. Hoàng đế trong ḷng đầy hối hận, đă phái một sứ giả đến cầu xin Bồ Đề Đạt Ma trở về. Nhưng Shiko cảnh báo, "Ngay cả khi tất cả những người trên đất đă đi, người đó sẽ không bao giờ trở lại."


Bodhidharma and the Emperor Wu

Emperor Wu of China was a very benevolent Buddhist. He built many temples and monasteries, educated many monks, and performed countless philanthropic deeds in the name of Buddhism. He asked the great teacher Bodhidharma, "What merit is there in my good works?" Bodhidharma replied, "None whatsoever." The Emperor then asked, "What is the Primal meaning of Holy Reality?" Bodhidharma answered, "Emptiness, not holiness." The Emperor then queried, "Who, then, is this confronting me?" "I do not know," was Bodhidharma's reply. Since the Emperor did not understand, Bodhidharma left his kingdom.

Later, the Emperor related this conversation to an adviser, Prince Shiko. Shiko reprimanded him, saying that Bodhidharma was a great teacher possessed of the highest truth. The Emperor, filled with regret, dispatched a messenger to entreat Bodhidharma to return. But Shiko warned, "Even if all the people in the land went, that one will never return."

http://www.stat.wmich.edu/naranjo/zenkoans/chinapagezen.html(https://i.postimg.cc/X7CDvvDF/Bodhi.jpg) (https://postimg.cc/ZCJL7JmK)